POLÍTICA DE PRIVACitat I PROTECCIÓ de dadeS

A.- Informació a l’usuari

S’informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb lo disposat a la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals i el Decret 9-6-2010, d’aprovació del Reglament de l’Agència andorrana de protecció de dades (d’ara en endavant, la normativa vigent en matèria de protecció de dades).

S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que l’afecten, devent, per aquest motiu, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent direcció electrònica: info@micsports.es. El titular de les dades resulta informat i permet, en el seu cas, la comunicació i tractament de les seves dades personals sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la que són recaptats, tractats i cedits, i en les condicions a continuació assenyalades.

B.- Informació del tractament

Segons lo disposat en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i fins del mateix. Per això, s’indica la següent informació:

  1. Responsable del tractament

Identitat: AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL                                         

CIF – G-62989124
Direcció postal: Av. Cerdanyola, 98. Despatx 12. 01872 Sant Cugat del Vallès – Barcelona
Correu electrònic: info@micsports.es

 

  1. Finalitat del tractament

2.1 Finalitat del tractament

AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la fi de:

a)Gestionar la inscripció en el torneig del menor inscrit

Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a la inscripció en el torneig.

b) Poder contactar amb ells per facilitar-los la informació sol·licitada si així ho sol·liciten en la pàgina web, sigui mitjançant correu electrònic o mitjançant trucada.

Les dades seran eliminades un cop es consideri acabada la consulta realitzada.

c) Enviar la newsletter en cas d’haver-se subscrit a la mateixa en el formulari d’inscripció al torneig.

Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter.

d) Realitzar accions comercials de les restants empreses integrants de MICSports que apareixen en l’apartat 4, si així ho ha consentit en el moment de la inscripció.

Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter.

e) Enviament de publicitat sobre productes de marques esportives patrocinadores del torneig, en funció de les opcions marcades en el formulari d’inscripció.

Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter.

2.2 Termini de conservació de les seves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant la relació comercial i durant un termini de 10 anys a partir de l’última participació del jugador en el torneig, sempre que no hagi exercit abans el seu dret de cancel·lació o oposició.

  1. Legitimació del tractament

AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL es troba legitimada per tractar les seves dades:

  1. En el per ser essencial per a la correcta gestió de la subscripció i el funcionament del campionat/torneig.
  2. En el cas de la resposta a les consultes que l’interessat hagi fet arribar, pel seu consentiment a l’haver acceptat la política de privacitat.
  3. En el cas de l’enviament del butlletí informatiu, pel seu consentiment a l’introduir les seves dades i acceptar la política de privacitat.
  4. En el cas de l’enviament de publicitat de les altres empreses integrants de MICSports, pel seu consentiment en el moment d’emplenar el formulari d’inscripció o per consentir-ho expressament en el formulari corresponent de la pàgina web.
  5. En el cas de l’enviament de publicitat de terceres empreses patrocinadores del torneig, pel seu consentiment en el moment d’emplenar el formulari d’inscripció

4. Destinataris de cessions o transferències

Les dades recopilades se cediran i compartiran, si així ho autoritza, amb la resta d’empreses integrants de MICSPORTS, per a finalitats promocionals, relacionades amb esdeveniments i productes del món de l’esport. Les societats que integren MICSports són: GANG EVENTS AND INVESTMENT SL (B 66378076), MIC SPORTS EVENTS AND CONSULTING SL (B 65658718), MICFOOTBALL SL (B63385132) i GRUP ESPORTS PIRINEUS SL (NRT- L-706682-T).

Del mateix modE, les seves dades seran cedides a aquells que siguin responsables del tractament que siguin necessaris per a la correcta gestió del contracte. En tot cas, la nostra empresa contracta només amb els encarregats de tractament que ofereixen garanties suficients pel que fa a la implantació i manteniment de les mesures tècniques i organitzatives adequades, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, i que garanteix la protecció dels drets de les persones afectades.

  1. Drets de les persones interessades

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL estem tractant les dades personals que els afecten, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no fossin necessàries pels fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de la direcció de correu electrònic o direcció postal indicats en el primer apartat.

Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes haurà de dirigir-se a l’AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES.

 C.- Mesures de seguretat

Que de conformitat amb lo disposat en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL està complint amb totes les obligacions establertes pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a lo necessari en relació amb els fins pel que són tractades.

El prestador garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la fi de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

×

¡Hola!

¿Puedo ayudarte en algo?

× ¿Puedo ayudarte?